Học hỏi giáo lý: CHƯƠNG BA - LỜI ĐÁP TRẢ CỦA CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA

Câu 27: Tin vào Thiên Chúa có ý nghĩa cụ thể gì cho con người ?
CHƯƠNG BA

LỜI ĐÁP TRẢ CỦA CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA
 
Tôi Tin

Câu 27: Tin vào Thiên Chúa có ý nghĩa cụ thể gì cho con người ?
150-152
176-178

Trả lời: Tin vào Thiên Chúa có nghĩa là gắn bó với chính Thiên Chúa, tin tưởng phó thác bản thân cho Ngài và chấp nhận tất cả những chân lý do Ngài mạc khải vì Ngài chính là Chân lý. Điều này có nghĩa là tin vào Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Vị : Chúa Cha,  Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Nguồn tin: Giáo lý hội thánh Công giáo